Γεωλογικές, Yδρογεωλογικές και Γεωφυσικές

Εκπονούνται Γεωλογικές, Yδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες στα πλαίσια:
 

Έργων Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων.

Έργων γεωτρήσεων (υδρογεωτρήσεις, εκμετάλλευση ταμιευτήρων, κτλ).

Έργων Υπόγειων Εκσκαφών (αντιστηρίξεις, θεμελιώσεις κτλ).

Διερεύνησης Γεωλογικής Καταλληλότητας (στο Πλαίσιο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών όπως ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κτλ).

Οδικών έργων (ορύγματα, επιχώματα, γέφυρες, σήραγγες κτλ).

Τεχνικών έργων (θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κτλ).

Υδραυλικών έργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, υδραυλικές σήραγγες, αγωγοί μεταφοράς, αντιπλημμυρικά έργα κτλ).

Newsletter

Εγγραφείτε για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα μας.
© 2018 bazdanis.gr. All Rights Reserved.